08.18.2017

Кантората ни бе принудена да разшири и засили обхвата на обезпечителните мерки, които имат за цел да подсигурят реалното изплащане на обезщетения от единия от ответниците “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД след приключване на делата за обезщетение на пострадалите от взрива в Хитрино, които са в размер на над 10 000 000 (десет милиона)лева.
След като в проведеното предварително обезпечение на исковете на пострадалите стана видно, че “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД е изчистила своите валутни наличности по сметките си в банките в страната, поискахме нови обезпечителни мерки.
Същите са наложени спрямо основните участници в бизнеса с горива в България, а именно :
“ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
“ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД,
„ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД,
“ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
„РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
“ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
“САКСА“ ООД,
„ИНСА ОЙЛ“ ООД, ЕИК 115624227,
„ПОЛИСАН“ АД, ЕИК 117693631,
„БУЛ МАКС ГАЗ“ ООД, ЕИК 131102424,
„СКОРПИОН ШИПИНГ“ ООД,
както и спрямо другите дружества от гравитиращи и част от групата на Булмаркет, за които имаме данни, че “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД е в сложни и комплексни финансови взаимоотношения, а именно :
„БУЛМАРКЕТ ШИПИНГ“ ЕООД, ЕИК 110050376,
„БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,
„БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД, ЕИК: 124077052,
“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД.
Мерките спрямо гореизброените дружества се изразяват в запор на финансовите вземания, които има “Булмаркет рейл Карго’’ ЕООД по сключени договори и анекси към тях през 2015, 2016, 2017 година, имащи за предмет извършване чрез железопътен превоз от страна на “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД, ЕИК 203336022 на течни, твърди и газообразни горива на гореописаните дружества.
До всички тези трети лица бяха изпратени писма, в това число и до централите в чужбина на “ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД, “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, “ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в които бяха надлежно уведомени и предупредени, че ако извършат каквито и да било търговски сделки, имащи за цел да преустановят или прикрият техни финансово-икономически отношения, ще доведат до основание да потърсим от тях не само имуществена отговорност, но и цялостна проверка на дейността, която извършват на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС).
В подкрепа на допуснатите мерки “запор на вземанията” и тяхната резултатност, след издаване на нужните удостоверения от съда, поискахме от Национална Агенция за приходите да ни даде информация относно финансовото състояние и история на ответниците „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, като такива ще бъдат поискани и спрямо цялата група от интереси на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД.
Отделно от това, съдът, след наше искане, допусна обезпечителна мярка, изразяваща се в запор на пари и ценности на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД в каса на банка, в гр. Русе, която банка е един от основните кредитори на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и се явява свързано с тях лице посредством “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД” и лицето ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ.
Същата тази банка не изпълни предходни разпореждания на Частния съдебен изпълнител и не отговори какви са авоарите по сметките на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.
Служител на друга банка пък първоначално е потвърдил наличност в сметките на фирмата, достатъчна да покрие размера на запори от 2 600 000(два милиона и шестотин хиляди)лева, а впоследствие банката писмено е отрекла за наличието на такива пари освен 80 000(осемдесет хиляди)лева.

За случая са пуснати над 10 (десет) поредни сигнали до БНБ, с молба да се упражнят надзорни правомощия от нейна страна и да се проконтролира наличността и излъчените транзакции от сметките на фирмата във въпросната банка, но становището на БНБ е, че в искането “ не се съдържали данни, които да обосновават упражняването на надзорни правомощия на БНБ”.
В момента се прави искане до Европейската Система за Финансов Надзор/ЕСФН/ и по-точно към нейното подразделение Европейският Банков Орган/ЕБО/ да вменят това задължение на БНБ или сами изискат такава информация от въпросната банка.

Тъй като твърдим, че събитието е настъпило поради неправомерното поведение на машинистите, намиращи се в трудово правоотношение с ответника „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД – дружество, пряко под контрола на другия ответник “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, както и поради неизпълнение на задължения на служители на ответниците – “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, за съвместно обезпечаване на безопасността на осъществявания от „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД процесен превоз, и отчитайки, че открито в публичното пространство се афишира, че „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД оперира, чрез „Булмаркет ДМ“ ООД, поради структурата на бизнеса, още преди процесният инцидент, сме поискали от съда да бъдат призовани като свидетели :
МОМЧИЛ ТОДОРОВ АРНАУДОВ, в качеството му на управител на дружеството, което е съдружник в “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, а именно – “Вектра консулт” ЕООД, ЕИК: 130980173, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, п.к. 1000, ул. “Любен Каравелов” № 4;
ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ, в качеството му на управител и собственик на капитала на дружеството, което е едноличен собственик на капитала на “Вектра консулт” ЕООД, а именно – “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД”, чуждестранно юридическо лице с идент. № 127526, с адрес за призоваване – Република Кипър, гр. Никозия, ул. “Михалакопоулу” № 12, етаж 4, офис № 401.
СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ, в качеството му на управител на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, ЕИК: 203336022, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Русе, п.к. 7000, бул. “Тутракан” № 11, офис-център “Булмаркет”, ет. 4, офис № 404;
СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ, в качеството му на управител на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, п.к. 7003, бул. “Тутракан” № 11;

Същите ще дадат показания относно структурата на бизнеза на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД.

Същевременно бяха изготвени всички експертизи по наказателното производство и всяка една от тях по категоричен и несъмнен начин доказва, че основна и единствена причина за настъпилото събитие е само и единствено високата скорост на влаковата композиция.
От 17.07.2017г. са изготвени и постановленията за привличане като обвиняеми на двамата машинисти.


Николай Николаев Димитров

/адвокат по застрахователно, договорно и деликтно право/