Публична информация - 01.07.2016г.

Апелативен съд Варна потвърди определението на Окръжен съд Шумен, с което бе допуснато обезпечение на бъдещите  искови претенции на наследниците на починалите и на най-тежко от пострадалите от трагедията в Хитрино,  изразяващо се в налагане на запори по банковите сметки на един от ответниците по делата “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД за сумата 2 600 000(два милиона и шестотин хиляди)лева. Сумите за исканото и допуснато обезпечение от съда е ½ от предявените искове в размер на 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди)лева, като общата цена на исковете ще надхвърли 10 000 000(десет милиона)лева.

В определението си Апелативен съд Варна е потвърдил правилността на изводите на Окръжен съд Шумен относно основателността на исковете срещу този ответник, за която са представени убедителни доказателства, както и че е налице реална възможност бъдещото изпълнение срещу този ответник да бъде затруднено или осуетено.

Бяхме принудени да заведем такова производство преди входиране на исковите претенции в Софийски градски съд, тъй като целяхме да осигурим охраняване на интересите на пострадалите лица чрез налагане на предварителни запори по сметките на “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД, чиито машинисти са управлявали локомотива и дерайлиралия състав в село Хитрино.

Междувременно, в проведеното обезпечително – предварително  производство, по постановеното определение на Окръжен съд Шумен, се оказа, че банковите сметки на “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД са празни и фирмата не разполага с никакви финансови активи, с които да обезпечи финансово размерите на предявените претенции.

Интересна подробност е, че служител на една от банките в които бяха наложени запорите първоначално е потвърдил наличност в сметките на фирмата, достатъчна да покрие размера на запорите от 2 600 000(два милиона и шестотин хиляди)лева, а впоследствие банката писмено е отрекла за наличието на такава.

За случая е пуснат  сигнал до БНБ, с молба да се упражнят надзорни правомощия от нейна страна и да се проконтролира наличността и  излъчените транзакции от сметките на фирмата във въпросната банка, но становището на БНБ  е, че в искането “ не се съдържали данни, които да обосновават упражняването на надзорни правомощия на БНБ”. В момента се прави  искане до Европейската Система за Финансов Надзор/ЕСФН/ и по-точно към нейното подразделение Европейският Банков Орган/ЕБО/ да вменят това задължение на БНБ или сами изискат такава информация от въпросната банка.

Припомняме, че “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД заедно със своята фирма – майка “Булмаркет ДМ” ООД и НКЖИ са тримата ответници срещу които се търси отговорност от пострадалите в село Хитрино.

Тъй като реално “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД не разполага с наличен финансов и материален ресурс, следващите обезпечителни мерки ще бъдат насочени към другия ответник по делото “Булмаркет ДМ” ООД.

“Булмаркет Рейл Карго” ЕООД,  е лицето, чрез което „Булмаркет ДМ“ ООД реализира бизнеса си по железопътен превоз на опасни товари в страната. Формалното прехвърлянето на дейността от дружеството майка към новоучреденото дъщерно такова е имало за цел превантивно охраняване на интересите на финансово стабилното дружество-майка, притежаващо ДМА и други активи на изключително висока стойност, като отговорността за рисковата дейност по железопътен превоз на опасни стоки бъде формално отделена и по този начин ограничена до финансовите възможности на новоучреденото дружество “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД, които към  този момент са нулеви.

Любопитен факт е как е протекло самото производство по получаване на лиценз за железопътен превозвач на “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД. Кантората ни разполага с документи, които упорито се крият от ръководството на НКЖИ, въпреки десетките писмени опити да се снабдим с тях официално, от които е видно, че самата процедура по издаване на лиценз на дружеството е била опорочена, като навсякъде изискванията за новия превозвач за материална база, кадрови персонал, финансова обезпеченост и други или не са били налице и съставяни  с нарочна цел за получаването му, или са били покривани от фирмата майка „Булмаркет ДМ“ ООД, вместо от новосъздадената и искаща лиценз “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД.

И ако служителите към НКЖИ, като орган провеждащ процедурата по издаване на лиценз, хипотетично е би могло да бъдат заблудени за момента, то е необяснимо как така не е провеждан последващ, текущ контрол за финансовото състояние и обезпеченост на този новосъздаден превозвач, който за целите на създаването си и получаване на исканата лицензия е декларирал и представил внушителни финансови прогнози, а в момента не разполага с никакви финансови и материални активи.

Именно това ни дава основание да насочим последващи действия чрез налагане на обезпечителни мерки по заведените искови молби и към фирмата майка „Булмаркет ДМ“ ООД, която разполага с финансови активи, достатъчни да обезпечат размера на нанесените вреди за пострадалите от село Хитрино, тъй като целта на кантората ни не е да постигнем едно осъдително решение на хартия срещу неплатежоспособен ответник, а получаването на реални обезщетения от пострадалите.