Правни услуги

Кантората на адвокат Николай Николаев Димитров, предлага пълния спектър от правни услуги, свързани с тясната профилирана специалност на адвокатския колектив, отнасяща се да застрахователно, договорно и деликтно право.

Ако имате нужда от професионални правни услуги, относно защитата на правата Ви, като увредено лице, в резултат от настъпилото ПТП на територията на Република България или в чужбина, ако имате нужда от професионални правни услуги във връзка с всички видове класове застраховки, защита на правата Ви, в резултат на настъпила трудова злополука, правни услуги относно доказване на допусната лекарска грешка, деликтно правоотношение или уреждане, всички видове договорни взаимоотношения, то адвокатската кантора на Николай Николаев Димитров е правилното място, към което да се обърнете.

Предлагани правни услуги, при настъпило застрахователно събитие.

Екипът на кантората предоставя качествени и ефективни правни услуги, целящи максимално бързото и справедливо обезщетяване на причинените имуществени и неимуществени вреди, в резултат на настъпило пътнотранспортно произшествие, както и правни услуги, осигуряващи пълно съдействие при настъпило застрахователно събитие по всички класове застрахователни продукти.

Предлаганите правни услуги са насочени към цялостното набавяне на необходимите документи, доказващи основателността и размера на причинените вреди, в това число:

Правни услуги, свързани с изготвяне на извънсъдебна застрахователна претенция по чл. 380 от Кодекса за застраховането.

Правни услуги, свързани с провеждане на преговори с надлежното застрахователно дружество, застраховало „гражданската отговорност“ на автомобилист на лицето, причинило виновно настъпилото пътнотранспортно произшествие, както и в случаите, в които се установи липса на сключена „гражданска отговорност“, правните услуги са свързани с провеждане на преговори с Гаранционен фонд, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, а при необходимост, правните услуги включват и осъществяване на преговори пред съответния кореспондент на надлежния чуждестранен застраховател.

Правни услуги, свързани с проконтролиране на стриктното спазване на законовите срокове за определяне и изплащане на дължимото застрахователно обезщетение.

Правни услуги, свързани с изготвяне и депозиране на жалби и сигнали пред Комисията за финансов надзор, както и правни услуги за осъществяване на представителство пред същата.

Правни услуги, свързани с изготвяне и депозиране на искови молби пред компетентния граждански съд, както и правни услуги за осъществяване на процесуално представителство пред всички инстанции до окончателното приключване на съдебното дело с влязъл в сила съдебен акт.

Предлагани правни услуги по наказателни дела.

Неразделна част от предлаганите правни услуги е и процесуалното представителство и защита на пострадалите лица по наказателни дела, водени срещу подсъдимите за извършените пътнотранспортни произшествия и осъществените, във връзка с това състави на престъпления.

Предлагани правни услуги, при настъпила „лекарска грешка“.

В пакета от правни услуги, предлагани от адвокатската кантора на Николай Николаев Димитров е и защитата на пострадали лица, в резултат от допуснати лекарски грешки, чрез образуване на граждански дела срещу болнични заведения и лекари, при които са пострадали пациенти. Правните услуги обхващат различни видове причини, вследствие от които настъпва увреждане – било то по повод приемането им за лечение в болнично заведение по спешност и/или за преглед, при който са получили грешно диагностициране на техния проблем и/или неустановяването му, в това число и грешно и/или ненавременно лечение,  също така и правилно поставяне на диагноза, при допускане на грешка при самото консервативно, оперативно и/или следоперативно лечение.

Предлагани правни услуги, при настъпила „трудова злополука“.

Екипът от юристи на адвокат Николай Николаев Димитров е специализиран в предоставянето на правни услуги и воденето на голям брой наказателни и граждански дела срещу работодатели, по повод на така наречената “трудова злополука”, при която се ангажира обективната отговорност на работодателите към техните служители /работници/ за настъпилите им физически увреждания, в това число и настъпила смърт, по повод изпълнението на техните трудови задължения.

Предлагани правни услуги, при непозволено увреждане и ангажиране отговорността на държавата за причинени вреди.

Кантората на адвокат Николай Николаев Димитров е водеща в правните услуги в областта на непозволеното увреждане и ангажиране отговорността на държавата като  освен нея правните услуги включват ангажиране на нейните общини, учреждения, всякакъв вид юридически и физически лица по повод на несени вреди, причинени от нейни действия и/или бездействия, в това число и пропуснати ползи, породени от нейна собственост – сгради, обекти, водоеми и други, както и за нанесени и търпени неимуществени и имуществени вреди на физически и юридически лица.

Към този дял от дейност и правни услуги са включени и случаи, при които има водени неоснователни наказателни производства срещу физически лица, приключили с оправдателна присъда или прекратени поради липса на основание за ангажиране на наказателната им отговорност, починали деца от паднали дървета в обществени паркове, удавени в необезопасени напоителни канали и водоеми, починали хора при масови наводнения и всякакъв вид защита на интересите на физически лица, по повод нанесени им неимуществени и имуществени вреди, както и пропуснати ползи.

Предлагани правни услуги, при изготвянето на договори.

Не на последно място, кантората на адвокат Николай Николаев Димитров, предоставя правни услуги, свързани и с изготвянето на различни договори, имащи за цел да охранят по максимално ясен и облекчен начин интересите на своите клиенти на територията на целия свят, с включени клаузи и механизми, гарантиращи изпълнението на поетите ангажименти на всяка една от страните по начин, най-близък на така договорения и следващ действителната воля на всяка една от страните.

Предлагани правни услуги, при настъпило застрахователно събитие

Предлагани правни услуги по наказателни дела

Предлагани правни услуги, при настъпила „лекарска грешка“

Предлагани правни услуги, при настъпила „трудова злополука“

Предлагани правни услуги, при непозволено увреждане и ангажиране отговорността на държавата за причинени вреди

Предлагани правни услуги, при изготвянето на договори