Обезщетение по „Гражданска отговорност”

При настъпване на ПТП, увреденото лице има право да претендира изплащането на обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, директно от съответния застраховател, застраховал „гражданската отговорност” на автомобилист на водача, виновно причинил настъпването на застрахователното събитие.

Обезщетение по гражданска отговорност
Обезщетение по гражданска отговорност – при настъпване на ПТП

За да реализира провото си да получи обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите, следва да бъде направено изрично искане – застрахователна претенция за изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорост” на автомобилистите по чл. 380 от Кодекса за застраховането и да приложи към него, изискуемите от закона дакументи, доказващи основателността и размера на претенцията за изплащане на обезщетение по „Гражданска отговоност” на автомобилистите.

Съгласно чл. 496, ал. 3 от Кодекса за застраховането, застрахователят не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по “Гражданска отговорност” на автомобилистите, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:

  1. констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
  2. протокол за пътнотранспортно произшествие;
  3. протокол за пътнотранспортно произшествие, непосетено на място от органите на Министерството на вътрешните работи;
  4. друго удостоверение, издадено на законово основание от органите на Министерството на вътрешните работи;
  5. двустранен констативен протокол, който се съставя, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.

За кои вреди се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Застрахователят по задължителна застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите, дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговоност” за всички вреди, за които отговаря застрахованото лице на основание чл. 45-54 от Закона за задълженията и договорите.

Обезщетение по гражданска отговорност 2
Обезщетение по гражданска отговорност – за кои вреди се дължи обезщетение?

Застрахователят по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой.

Застрахователят дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” за неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.

Застрахователят дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени на чуждо имущество.

Застрахователят дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” за пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането.

Застрахователят дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” за разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Застрахователят дължи изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” за лихвите по чл. 429, ал. 2, т. 2 от Кодекса за застраховането.

Застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива и отговорността за изброените вреди, причинени от виновния водач и в следните случаи:

Когато не е изрично или мълчаливо упълномощен за управление на моторното превозно средство, при условие че не е придобил владението върху него чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.

Когато не притежава правоспособност за управление на съответната категория моторно превозно средство или на когото временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство.

Когато е нарушил законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

Когато водачът е недееспособен.

Обезщетение по гражданска отговорност 3
Обезщетение по гражданска отговорност – когато водачът е недееспособен

Вледи, причинени от устройство или инсталация на моторното превозно средство, включително за вреди от случайно отделяне по време на движение на ремарке, полуремарке или кош, теглен от това моторно превозно средство.

Вреди, причинени на трети лица, като пряко следствие от отварянето на врати на моторно превозно средство по време на движение или тогава, когато превозното средство е спряно и не са взети мерки за безопасността на останалите участници в движението по пътищата, включително тези, които са извън моторното превозно средство.

Вреди, причинени в резултат на повреда на моторното превозно средство, която е довела до пътнотранспортно произшествие и причиняване на вреди.

Вреди, причинени по време на движение на моторното превозно средство в резултат на влошаване на здравословното състояние на водача, което е възпрепятствало управляването на моторното превозно средство.

Вреди, произтекли от моторното превозно средство като вещ по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите.

Застрахователят по „Гражданска отговорност” на автомобилистите, дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вреди причинени, във връзка с притежаването или използването на моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, от лице, което е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или друго престъпление, и пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на друга държава членка, чието законодателство предвижда отговорността на застрахователя в тези случаи.

За кои вреди не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

          Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство.

Обезщетение по гражданска отговорност 4
Обезщетение по гражданска отговорност – За кои вреди не се дължи обезщетение?

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за лихви и съдебни разноски освен в случаите по чл. 429, ал. 2 и 5 при спазване на условията на чл. 429, ал. 3.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за обезценка на увреденото имущество.

Не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” за глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

За кои вреди се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

За кои вреди не се дължи обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?