Наводненията в Аспарухово

На 19-ти Юни 2014 г. в гр. Варна, поради насъбрали се дъждовни води, които е нямало къде да се оттекат безопасно, е бил наводнен квартал „Аспарухово“.са починали 13 човека и са причинени имуществени вреди за милиони левове.

От събраните в хода на наказателното производство доказателства (огледни протоколиофициални документиекспертизи и др.)  в исковите молби се твърди, че причините за настъпилото събитие са комплексни, като се дължат изключително на пропуски от страна на компетентните държавни и общински органи в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Областна и администрация Варна и община Варна, и по – конкретно:

·      Твърди се , че  Съгласно чл. 6, 6а и сл. от Закона за защита при бедствия, планирането и превенцията за намаляването на риска от бедствия се извършва на национално (от МСМРРБ и дрдържавни институции)областно (от съответната областна администрацияи общинско (от съответната общинаниво, твърди се, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е изпълнило задълженията си за направата на адекватна оценка и картографиране на геоложкия риск на територията на гр. Варна. Липсата на такава оценка е предопределила и липсата на последващи активни действия по превенция и обезопасяване на този риск в нужната пълнота. 

·      Твърди се , че  тежестта на наводнението е обусловена съществено от протеклите по време на валежа свлачищни процеси, които процеси попадат в предмета на геоложкият риск. Активирането на свлачища при обилни валежи е закономерна последица, когато липсват изградени адекватни съоръжения за противодействие. Свлеклите се земни маси значително са попречили на безпроблемното и безопасно оттичане на водата, като са намалили водопроводимостта на деретата.

·      Твърди се , че  липсата на налични адекватни противосвлачищни и водоотвеждащи хидротехнически съоръжения и приложени мерки за превенция в тази насока, в рамките гр. Варна;

·      Твърди се , че  наличните канали и деретата, които следва да служат за отводняване, не са почиствани от 2011 г., тъй като община Варна не е провеждала нужните тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки за това. В края на 2016 г. е приключил първият етап от ремонтиране на деретата (https://news.varna24.bg/679663.html) , а в началото на 2017 г. е започнал и вторият (https://news.varna24.bg/712156.html). Към момента 2/3 от деретата са вече с бетонирани корита и изпълняват успешно функцията на обезопасителни отводнителни канали. На самата интернет страница на Община Варна бе пубично обявена Програма за намаляване на риска при бедствия на община Варна, в която се посочва, че прилаганите досега дейности за намаляване на риска от възникването на наводнения са недостатъчни и често прилагани след събитията, която Програма бе свалена след публикации в медиите – https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/merkite-sreshtu-navodneniiata-vyv-varna-nedostatychni-i-chesto-prilagani-sled-sybitiiata-2030864, тъй като чрез нея общината публично признава, че не е взела необходимите адекватни и своевременни превантивни мерки. 

·      Твърди се , че  в самите дерета са били налични незаконни постройки, които община Варна не е премахнала своевременно, като същите значително са влошавали защитните функция на деретата;

·      Твърди се , че  и наличието на продължителна неконтролируема незаконна сеч на прилежащи горски масиви и неправомерно изхвърляне на отпадъци в деретата, което ответната община също не е контролирала и това допълнително е улеснило събирането на големи водни маси и невъзможност за тяхното безопасно оттичане.

·      Твърди се , че валежите са продължили няколко дни, като бедствието е било лесно предвидимо, но затова населението не е било своевременно предупредено нито от община Варна, нито от Областна администрация Варна в изпълнение на задълженията им по Закона за защита от бедствия;

·      Твърди се , че в рамките на превенцията, нито Областна администрация Варна, нито община Варна не са осигурили обучение на населението и адекватна подготовка за реакция при бедствия.

·      Твърди се , че процесното наводнение не е последица от инцидентно (непредвидимо) катастрофално природно събитие (непреодолима сила), като цунами, силни щормове, бури или безпрецедентно силни валежи, а точно обратното, представлява обикновен интензивен валеж без непредвидим и/или инцидентен характер. Нещо повече, валежи с по – голяма интензивност са били регистрирани на територията на гр. Варна и преди датата на процесното събитие, но без каквито и да е значителни вредоносни последици.

За установяване на причините за настъпилото събитие са изготвени редица частни експертизи, като са ползвани данни от 4 космически сателита.

 

В исковете се иска солидарно осъждане на ответниците – Община Варна, БУЛСТАТ: 000093442, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, БУЛСТАТ: 831661388 и Областна администрация Варна, БУЛСТАТ: 000093360, солидарно.

 

В момента са подготвени за входиране над 22 (двадесет и два) иска на част от наследниците на 13 (тринадесетте)починали на обща стойност от 3 500 000(три милиона и петстотин хиляди)лева главници, които с лихвите до този момент са за над 5 000 000(пет милиона)лева. Исковите молби ще бъдат заведени в Софийски градски съд.

Разгледайте застрахотелно имущество.