12.03.2017г.

Днес предстои да бъдат входирани в СГС искови молби от наследниците на всички от починалите от трагедията в село Хитрино, както и от най-тежко пострадалите от тях с обща цена на исковете от над  6 000 000 (шест милиона) лева.

В исковите молби, заведени от адвокатска кантора в София, занимаваща се в областта на деликтното право, се твърди, че причините за настъпилото събитие са високата скорост на композицията от около 80 км/ч., въпреки че входният светофор по скоростната сигнализация е сочел, че същата следва да навлезе в гарата със скорост не повече от 40 км/ч. , което се дължи на комплексни  неизпълнения на задължения на служители на двете предприятия ответници – “БУЛМАРКЕТ ДМ” ЕООД и на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД за съвместно обезпечаване на безопасността на осъществявания от „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД превоз през въпросния ден както и поради влошеното състояние на железопътната инфраструктура, като тези изисквания за безопасност се отнасят както до движението на железопътните возила, така и до състоянието на железопътната инфраструктура, осигуряваща тяхното движение, за което отговаря НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП.

Ответници по делата са „Булмаркет ДМ” ООД, „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД и НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП, като се претендира тяхното осъждане едновременно в условията на солидарност и разделност като се твърди, че от една страна „Булмаркет ДМ” ООД е реалният възложител на процесния превоз, като едноличен собственик на капитала на „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД, от друга страна и двете компании са имали служители, със съвместни задължения за осигуряване на безопасността и извършването на превоза през въпросния ден.

От  НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП, се иска осъждане пък, тъй катосъгласно Закона за железопътния транспорт същата отговаря за стопанисването и поддръжката на процесната железопътна инфраструктура, а в случаят е налице проявено бездействие относно поддръжката в района на гара Хитрино.

По делата ще бъде привлечено като трето лице помагач и Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”,  която е била органа, пред който се е водила процедурата за получаване на лиценз за железопътен превозвач от „Булмаркет Рейл Карго ЕООД”, като се твърди, че са били налице нарушения от страна на агенцията, които нарушения са се изразявали в това, че е допуснала издаването на лиценз за тази фирма в противоречие със законовите изисквания за капиталова адекватност, финансов ресурс, материална база и кадрови и професионален потенциал. Целта на привличането му е да бъде обвързано с Решението по делото и ако съдът осъди „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД и сумите не могат да бъдат събрани от същото, те да бъдат претендирани от Министерството на транспорта.

Към настоящия момент срещу „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД има заведено изпълнително дело за над 2 000 000 (два милиона) лева по обезпечение на исковите молби от част от пострадалите лица, по което изпълнително дело е установено, че фирмата няма никакви активи и материална база, с каквито същата е декларирала, че разполага в процедурата по получаване на лиценза.