Адвокат Николай Димитров

Адвокат Николай Димитров-адвокат по застрахователно, договорно и деликтно право

Адвокат Николай Димитров започва работа на длъжност “Юрисконулт в Направление Продажби” в застрахователно дружество “Дженерали Застраховане” АД през началото на 2007г., а по – късно Николай Димитров е преназначен като юрисконсулт в Направление „Правно обслужване“ на същото.

Адвокат Николай Димитров - правни услуги
Адвокат Николай Димитров

През периода на работата на Николай Димитров в дружеството (2007 – 2010г.), той изготвя Рамкови договори с клиенти (основно лизингови и банкови дружества) и застрахователни посредници (агенти и брокери), споразумения относно сключване и поддържане на всякакъв вид застрахователни полици. В допълнение, Николай Димитров се занимава  и  с изготвяне на процедури за бързо изплащане на застрахователни обезщетения, т.нар. „бърза писта”.

През този период, Николай Димитров, изготвя и съгласува групови и индивидуални застраховки с лизингови дружества, имащи за предмет имуществено застраховане на ППС, предоставяни от последните на трети лица при условията на финансов и оперативен лизинг, както и групови  и индивидуални застраховки с банкови дружества, имащи за предмет имуществено застраховане на движими и недвижими вещи, предоставени като обезпечение по отпуснат банков кредит. В допълнение, Николай Димитров изготвя и застраховки на кредити, професионални отговорности, животозастрахователни договори и др.

По време на работата си като юрисконсулт, Николай Димитров, разглежда и  застрахователни претенции /щети/ по всички видове застраховки, за които Дружеството има лиценз – Гражданска отговорност на автомобилистите, други застраховки,  покриващи професионални отговорности, “Каско на МПС”, застраховка “Домашно имущество”, “Индустриален пожар”, “Отговорност на превозвача”, “Отговорност на спедитора”, “Селскостопански застраховки” и други, в резултат на което Николай Димитров придобива опит и специализирани знания в различните застрахователни продукти и  техните специфични особености.

Адвокат Николай Димитров - застрахователно право
Адвокат Николай Димитров – правно обслужване

Работата на Николай Димитров като юрист в застрахователното дружество включва и ежеседмични участия в застрахователноекспертна комисия по определяне размери на претендирани неимуществени вреди и установяване на обема от отговорност на дружеството, досежно наличие или не на допринасяне /съпричиняване/ на вредоносния резултат от пострадалите и/или увредени от ПТП лица по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

През този период адвокат Николай Димитров трупа стаж и в изготвянето на множество  съдебни и извънсъдебни  споразумения, а също  и на такива за  доброволно уреждание на претенции за неимуществени и имуществени вреди, заведени от пострадали от ПТП лица и упълномощени от тях адвокатски кантори, както и води множество преговори относно размера на плащанията.

Значителен опит адвокат Николай Димитров трупа чрез осъществяваното процесуално представителство в страната, а също и чрез завеждането на искови молби, явяване по дела на всички инстанции, изготвяне на въззивни, касационни и частни жалби, както и всякакъв друг вид процесуални действия по вече заведени дела. Адвокат николай Димитров практикува и  изпълнителното производство и упражняването на регресни права по чл. 274 от КЗ.

През 2010г. Николай Димитров продължава своето развитие в новосформиран правен екип в “ЗК УНИКА” АД, където участва  активно  в изготвяне, промяна и оптимизиране на Общи условия по застраховки „У дома и щастлив”, Общи Условия за застраховка „Каско на МПС” и „Обща гражданска отговорност” на юридически лица, както и в съгласуването на  редица други новаторски  за българския пазар застрахователни продукти и покриващи клаузи по тях. В допълнение, Николай Димитров участва и в изготвяне, реципиране и съобразяване на застрахователни продукти и покрития за специфични дейности в България и отговорности, свързани с тях.

През същия период, адвокат Николай Димитров съгласува и Рамкови и Съзастрахователни договори за отдели “Ликвидация” и „Продажби” и  изготвя  редица правни становища относно обема, покритието и допустимостта на сключени застрахователни полици. Николай Димитров взема участие в извършване на застрахователна дейност по специфични нестандартни покрития, както и във  връзка с  новоприети изменения в Кодекса за застраховането и Наредби, засягащи застрахователния пазар и дейност.

Адвокат Николай Димитров - претенции по щети
Адвокат Николай Димитров – деликатно право

Адвокат Николай Димитров работи и по разглеждането на редица претенции по щети, предявени срещу чуждестранни застрахователи, на които ЗК “УНИКА” АД е кореспондент и представител, както и щети, настъпили в чужбина, по които Компанията е носила риск. Също така Николай Димитров е участвал активно в оптимизиране квотата на щетимост и подобряване резултатността на регресните вземания на Компанията. Същевременно  той трупа опит като средно за периода, през който е работил, е бил представител  по над  60 % от най-големите дела на „ЗК УНИКА” АД и на около 60 % от всички искове с материален интерес от над 100 000(сто хиляди) лева в Компанията, благодарение на което адвокат Николай Димитров, придобива разнообразен опит в процесуалното представителство и същност на застрахователната материя. Николай Димитров активно участва в съгласуването на  становището на Компанията и изготвяне на правни становища относно основателността на над 70 % (седемдесет процента) от най-големите щети в Компанията, както и в ранното приключване на щетите, на досъдебна фаза, където, давайки правен анализ за развитието на същите на съдебна фаза, адвокат Николай Димитров придобива опит в ранния и реален анализ, досежно  основателността на спора, в извънсъдебна фаза. Благодарение на този си опит, адвокат Николай Димитров, постига редица споразумения с увредени и пострадали лица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Николай Димитров постига споразумения и с потребители на застрахователни услуги по всички видове застраховки, благодарение на които споровете и различията между страните биват уреждани още в начална фаза, с взаимни отстъпки от двете страни.

През този си период адвокат Николай Димитров се специализира в сферата на всякакви застрахователни правоотношения по извънсъдебен и съдебен ред на територията на целия Европейски съюз и по всички видове застраховки, в това число – Автокаско на МПС и задължителна „гражданска отговорност“ на автомобилистите, лизингови застраховки, застраховки на земекопни и строителни машини, административни обекти, сгради, предприятия, съоръжения, поточни линии, мрежи и инсталации, специализирана медицинска/изследователска и др. техника, селскостопански култури, застраховки свързани с определена дейност и/или европейски проекти, рискове и отговорности (професионална и гражданска) на юридически и физически лица, отговорност на превозвача и спедитора, „Карго” застраховки, морски застраховки, финансови рискове, гаранции с международен елемент по фронтирани полици от чуждестранни и/или български застрахователи, застраховки „Живот”, „Злополука”и др.

АДВОКАТСКАТА ПРАКТИКА НА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

От пролетта на 2012г. Николай Димитров започва частна практика като адвокат и към 2020 г. има съдебни и извънсъдебни претенции срещу различни застрахователни дружества в България, Румъния, Полша, Германия, Испания, Италия, Русия, Турция, Гърция, Белгия, Словакия и др. страни от и извън Европейската общност.

Адвокат Николай Димитров - адвокатска практика
Адвокат Николай Димитров – адвокатска кантора

Кантората на адвокат Николай Димитров се специализира тясно  в  предявяване на нетипични и нестандартни щети и претенции, по имуществени и неимуществени застраховки, с неизяснени спорни моменти и обстоятелства между потребителите на застрахователни услуги и застрахователните и презастрахователни компании, с вече постановени и потвърдени, преразгледани откази по тях. В допълнение, кантората на адвокат Николай Димитров се специализира и в предявяване на претенции с по – голям материален интерес.

Като адвокат, Николай Димитров защитава интересите основно на потребителите на застрахователни  и/или лизингови услуги, поради което придобива богат процесуален опит по този вид правоотношения, а благодарение на своите партньори, Николай Димитров осигурява адекватна материалноправна и процесуална защита по всички видове застрахователни правоотношения и настъпили застрахователни събития на територията на Европейската общност и съседни на нея страни.

Поради опита си в застрахователната материя и доброволното приключване на спора без влязъл в сила съдебен акт по наказателното дело, адвокат Николай Димитров е ползван и като правен консултант и процесуален представител от страна на застрахователни компании по ключови за тях дела с изключително голям материален и обществен интерес.

Към настоящия момент адвокат Николай Димитров, заедно със своя екип от млади юристи – адвокати и външни консултанти, се явява преупълномощен подизпълнител и/или консултант на редица кантори в София, Варна, Пловдив  и други градове, а също и   в чужбина, работещи и занимаващи се със застрахователно право.

Към момента, адвокат Николай Димитров е член на работната група към Софийски Градски Съд от адвокати, юрисконсулти и съдии, имаща за цел  подобряване ефективността на разглеждане на делата за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди от застрахователи по застраховка „Гражданска отговорност” на пострадали от пътнотранспортни произшествия.

Адвокат Николай Димитров – специализиран в материята на непозволеното увреждане – деликтно право.

Адвокат Николай Димитров - непозволеното увреждане
Адвокат Николай Димитров – наказателни и граждански дела

Кантората на адвокат Николай Димитров е специализирана и води активно наказателни и граждански дела срещу болнични заведения и лекари, допуснали така наречената “лекарска грешка” при която са пострадали пациенти – било то по повод приемането им или не в болнично заведение по спешност и/или за преглед, при който са получили грешно диагностициране на техния проблем и/или неустановяването му, в това число и грешно и/или ненавременно лечение,  също така и правилно поставяне на диагноза, но допускане на грешка при самото консервативно, оперативно и/или следоперативно лечение.

Адвокат Николай Димитров се специализира и във воденето на голям брой наказателни и граждански дела срещу работодатели, по повод на така наречената “трудова злополука”, при която се ангажира обективната отговорност на работодателите към техните служители /работници/ за настъпилите им физически увреждания, в това число и настъпила смърт, по повод изпълнението на техните трудови задължения.

Кантората на адвокат Николай Димитров е водеща и в областта на непозволеното увреждане и ангажиране отговорността на държавата, нейните общини, учреждения. Освен с ангажирането на различните институции, кантората на адвокат Николай Димитров е водеща и в ангажирането на всякакъв вид юридически и физически лица по повод нанесени вреди, причинени от нейни действия и/или бездействия, в това число и пропуснати ползи, породени от нейна собственост/сгради, обекти, водоеми и др. за  нанесени и търпени неимуществени и имуществени вреди на физически и юридически лица.

Към този дял от дейности са включени и водени  случаи от кантората на адвокат Николай Димитров, при които има водени неоснователни наказателни производства срещу физически лица, приключили с оправдателна присъда или прекратени поради липса на основание за ангажиране на наказателната им отговорност, починали деца от паднали дървета в обществени паркове, удавени в необезопасени напоителни канали и водоеми, починали хора при масови наводнения и всякакъв вид защита на интересите на физически лица, по повод нанесени им неимуществени и имуществени вреди , както и пропуснати ползи.

Адвокат Николай Димитров – специализиран в материята на договорното право.

Кантората на адвокат Николай Димитров се занимава и с изготвянето на различни договори, имащи за цел да охранят по максимално ясен и облекчен начин интересите на своите клиенти на територията на целия свят, с включени клаузи и механизми, гарантиращи изпълнението на поетите ангажименти на всяка една от страните по начин, най-близък на така договорения и следващ действителната воля на всяка една от страните.

Адвокат Николай Димитров-адвокат по застрахователно, договорно и деликтно право

АДВОКАТСКАТА ПРАКТИКА НА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Адвокат Николай Димитров – специализиран в материята на непозволеното увреждане – деликтно право